Praktische informatie

Hieronder vind je een antwoord op veel voorkomende vragen, zowel algemeen als specifiek voor dagopvang of buitenschoolse opvang. 

Algemeen

Klik hier voor onze informatieboekjes voor dagopvang of BSO. De meest gestelde vragen hebben we hieronder voor je toegelicht. In onze Algemene Voorwaarden vindt je tevens handige informatie voor het moment dat je bij ons opvang afneemt. Deze Algemene Voorwaarden maken tevens onderdeel uit van de opvangovereenkomst. 

 

Waar is Kinderopvang Ikke te vinden?
Kinderopvang Ikke is, met vier opvanglocaties, gevestigd in Nijmegen-West. Locatie De Dennen biedt enkel dagopvang voor 0-4 jaar aan. Bij locaties De Beuken en De Zonnebloem kun je terecht voor zowel dagopvang als buitenschoolse opvang en bij locatie Het Bos bieden we enkel buitenschoolse opvang aan.

 

Kan ik een kijkje komen nemen op locatie?

Ja, dat kan en raden we zelfs aan. Zodoende krijg je een goed beeld van onze opvang en kunnen eventuele vragen worden toegelicht. Vraag hier een rondleiding aan en er wordt spoedig contact met je opgenomen.

 

Hoe schrijf ik mijn kind in?

Een inschrijving is altijd vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden. Je kunt via deze link een inschrijving doen bij onze dagopvang of BSO. Naast een voorkeur voor locatie, is het fijn als je ook de gewenste dagen en startdatum aangeeft. Vervolgens wordt er contact je opgenomen om de plaatsingsmogelijkheden te bespreken.

 

Kan mijn kind, voor aanvang, eerst komen wennen?

Ja, dat kan en raden we zelfs aan. We bieden de mogelijkheid om dit voor aanvang twee keer kosteloos te doen. Bij voorkeur vindt een wendag plaats op een dag dat er opvang wordt afgenomen. Zodoende raakt je kind vertrouwt aan de ruimte, leidsters en andere kinderen.

 

Zijn er wachtlijsten bij Ikke?

We proberen kinderen zoveel mogelijk te plaatsen op de gewenste dagen, maar het kan zijn dat dit niet altijd lukt. Dit verschilt per dag, maar ook per locatie. Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

 

Geldt er een minimum aantal dagen dat ik wekelijks moet afnemen?

Uit pedagogisch oogpunt streven we er naar om je kind twee dagen per week op te vangen, maar dit is geen harde eis. Zodoende raakt je kind vertrouwt aan de omgeving, leidsters en andere kinderen.

 

Stroomt mijn kind automatisch door naar de volgende opvanggroep?

Indien je gebruik maakt van dagopvang, ben je verzekerd van opvang vanaf de babygroep (0 jaar) tot en met de peutergroep (4 jaar). Je kind stroomt echter niet automatisch door naar onze buitenschoolse opvang (4 – 12 jaar) en hiervoor dien je een aparte inschrijving te doen. Dat kan via deze pagina. Tevens wordt de opvang (en eventuele kinderopvangtoeslag voor dagopvang) automatisch beëindigd, op het moment dat je kind de vierjarige leeftijd heeft bereikt. We raden aan een inschrijving voor buitenschoolse te doen op het moment dat je kindje start op de peutergroep (plusminus twee jaar vóór de start van school en BSO). Wanneer je bij ons gebruik maakt van onze dagopvang, heeft plaatsing bij de BSO voorrang op externe aanmeldingen. Deze voorrang is er ook als er al een broer of zus bij de BSO is geplaatst.

 

Zijn er regels aan plaatsing gebonden?

Kinderopvang Ikke sluit geen enkel kind uit op basis van ontwikkeling of (zorg)behoefte. Wel wordt er gekeken of wij met inachtneming van de richtlijnen, zoals het leidster-kindratio, de juiste opvang voor je kind zijn. Dit zal met je worden besproken op het moment dat je een inschrijving bij ons doet.

Bij de buitenschoolse opvang zijn we gebonden aan de school waar je kind naar toe gaat. We vangen kinderen op van de Lanteerne, De Zonnewende en Michiel de Ruijter.

 

Geldt er een opzegtermijn?

Voor het wijzigen of beëindigen van de contractueel vastgelegde opvang, geldt een opzegtermijn van één maand. Een wijziging of beëindiging kan per mail worden doorgegeven bij Janneke (dagopvang) of Evy (BSO).

 

Ik ben/word werkloos. Geldt de opzegtermijn dan ook?

De opzegtermijn bij Kinderopvang Ikke is één maand. De eerste drie maanden dat je werkloos bent, heb je nog recht op kinderopvangtoeslag. Dit betekent dat opvang niet direct opgezegd of beëindigd hoeft te worden. Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst.

 

Zijn jullie het volledige jaar geopend?

We zijn jaarlijks 51 weken geopend. De periode waarin er geen opvang mogelijk is, is de week tussen Kerst en Oud & Nieuw. Voor deze week wordt geen opvang in rekening gebracht.

 

Zijn jullie geopend tijdens nationale feestdagen?

De opvang is gesloten voor opvang op Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, Kerst en de vrijdag van de Vierdaagse intocht. Omdat de kosten voor opvang door worden betaald, is het mogelijk om tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en de Vierdaagse intocht te compenseren middels een ruildag. Uiteraard enkel wanneer de genoemde sluitingsdag een vaste opvang dag betreft.

 

Wat zijn de kosten voor opvang?

Het huidige uurtarief voor dagopvang vindt je hier. Voor de BSO is deze hier te vinden. Op basis van het aantal opvanguren per week, wordt er een vast maandbedrag berekend. Een deel van de kosten betaal je zelf (eigen bijdrage), maar mogelijk heb je ook recht op kinderopvangtoeslag. Kijk op de site van de Belastingdienst voor meer informatie.

Dagopvang

Zijn er verschillende contractvormen mogelijk bij de dagopvang?

Voor de dagopvang is het enkel mogelijk een 51-weken overeenkomst af te nemen. De week waarin we gesloten zijn, is de jaarlijkse sluiting tussen Kerst en Oud & Nieuw. Voor deze week wordt geen opvang in rekening gebracht. 

Naast opvang op vaste opvangdagen, bieden we bij onze locatie de Zonnebloem flexibele opvang aan. Zodoende kun je bijvoorbeeld gedurende het jaar twee dagen per week afnemen, wekelijks verschillend. Dit kun je aangeven bij de inschrijving en indien je kind bij ons wordt opgevangen, eventueel wijzigen bij Janneke Mouissie.

 

Hoe laat is jullie dagopvang geopend? 

Onze locaties zijn geopend om 7:30 en sluiten om 18:00. Het is mogelijk om vervroegde opvang vanaf 7:00 en/of verlengde opvang tot 18:30 af te nemen. Een opvangovereenkomst wordt mede opgemaakt aan de hand van de begin- en eindtijd. Vraag naar de mogelijkheden. 

 

Buitenschoolse opvang

Zijn er verschillende contractvormen mogelijk bij de BSO?

Ja, in tegenstelling tot onze dagopvang, bieden we bij de buitenschoolse opvang verschillende opvangvormen aan, voor vaste dagen per week: 

  • 51-weken: 40 schoolweken + 11 weken schoolvakantie (zoals bij onze dagopvang)
  • 48-weken: 40 schoolweken + 8 weken schoolvakantie
  • 40-weken: Enkel opvang tijdens schoolweken
  • 11-weken: Enkel opvang in schoolvakanties

Bij onze locatie de Zonnebloem bieden we daarnaast flexibele opvang aan. Tevens bieden we de mogelijkheid om voorschoolse opvang (als je kind bij de Lanteerne of Zonnewende verblijft) en verlengde opvang af te nemen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

 

Wat zijn de openingstijden van de BSO?

De buitenschoolse opvang start op het moment dat je kind uit is van school. In schoolvakanties is de opvang geopend vanaf 8:00. Indien je gekozen hebt voor een 51-weken, 48-weken of 11-weken contractvorm, is opvang vanaf 8:00 inbegrepen in het maandelijkse factuurbedrag. Voor deze opvang in de ochtend hoef je daarom niet extra te betalen. Tijdens zowel school- als vakantiedagen sluit de opvang standaard om 18:00.

 

Is de BSO geopend tijdens studiemiddagen van school?

Op studiedagen van school zijn we geopend en kunnen we je kind ook opvangen indien een studiedag op een contractdag valt. De aanwezige uren van je kind worden als extra opvang in rekening gebracht, omdat dergelijke opvang niet in het opvangcontract is opgenomen.

 

Kan mijn kind tijdens BSO-tijd naar een naschoolse- of sportactiviteit?

Het kan voor komen dat je kind naar een sporttraining gaat of bijvoorbeeld bijles op school volgt, tijdens BSO-tijd. Dit is geen enkel probleem, maar het is goed om te weten dat de kosten voor opvang doorlopen en niet-afgenomen uren niet kunnen worden gecompenseerd.  Met het oog op het leidster-kind-ratio is het daarnaast niet mogelijk dat we kinderen hier naar toe brengen of van ophalen. Schriftelijk kun je wel aangeven en toestemming verlenen dat je kind hier zelfstandig naar toe gaat.

 

Gelden er regels voor plaatsing?

Gaat je kind naar school en zoek je buitenschoolse opvang? Dan is het van belang te weten dat wij kinderen opvangen van drie scholen: De Lanteerne, de Zonnewende en Michiel de Ruyter. We hanteren daarnaast een paar voorrangsregels:

  • Een kindje dat doorstroomt van de dagopvang heeft voorrang op nieuwe aanmeldingen
  • Broertjes/zusjes van een geplaatst BSO-kind hebben voorrang op nieuwe aanmeldingen

Indien je op zoek bent naar enkel opvang in schoolvakanties, dan is dit niet afhankelijk van de school en vangen we je kind graag op!


Kwaliteit kinderopvang

Kwalificatie medewerkers

Onze medewerkers zijn allen in het bezit van een diploma waarmee zij gekwalificeerd zijn voor het werken in de kinderopvang. Daarnaast zijn zij in het bezit van een geldig VOG en staan zij ingeschreven in Personenregister Kinderopvang. Dagelijks is er minimaal één leidster per opvanggroep aanwezig welke in het bezit is van zowel een geldig (kinder)EHBO- als BHV-certificaat.  

Ten behoeve van de kwaliteit van onze opvang worden leidsters gecoacht en wordt er daarnaast aanvullende scholing geboden, zoals het werken met de Meldcode Kindermishandeling of de Verwijsindex en is er een vaste medewerker aangesteld als aandachtsfunctionaris. Meer lezen over onze coaching? In ons coachingsplan lees je hier meer over!

 

Inspecties

Jaarlijks worden onze locaties, al dan niet onaangekondigd, geïnspecteerd door de GGD. Uiteenlopende zaken worden dan getoetst, zoals hoe het Pedagogisch Beleid zich vertaalt naar de werkvloer, de kwalificatie van leidsters en het beroepskracht/kindratio (BKR). De bevindingen van dergelijke inspecties worden vastgelegd in een locatie-gebonden rapportage. De rapportage van de laatste inspectie is via onderstaande links in te lezen:

Wil je oudere rapportages inlezen? Neem dan contact met ons op of neem een kijkje op het Landelijk Register Kinderopvang

 

Medezeggenschap ouders
Per locatie zijn ouders vertegenwoordigd in de vorm van een oudercommissie. Deze oudercommissie is locatie-gebonden en bestaat uit ouders die op de betreffende locatie gebruik maken van onze opvang. De oudercommissie geeft de directie gevraagd en ongevraagd advies over uiteenlopende onderwerpen, zoals het te voeren pedagogisch beleid, de prijs van de opvang en het activiteitenaanbod.

Via onderstaande linkjes, kun je direct contact met ze opnemen!

Momenteel is er bij locatie Het Bos geen oudercommissie actief. Mocht je opvang afnemen bij deze locatie en hier interesse in hebben, mail je naar hier.